Hysbysiad preifatrwydd gwefan

Mae AimerLab y cyfeirir ato yma fel “ni, “ni” neu “ein” yn gweithredu gwefan AimerLab.

Mae’r dudalen hon yn amlinellu ein polisïau o ran casglu, defnyddio a datgelu unrhyw wybodaeth bersonol y gallwch ei darparu wrth ddefnyddio ein gwefan.

Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio na’i rhannu ag unrhyw un mewn unrhyw ffordd arall ac eithrio fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Defnyddir eich gwybodaeth bersonol i ddarparu a gwella'r gwasanaeth a ddarparwn. Trwy ddefnyddio ein gwasanaeth, rydych yn cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisïau a amlinellir yma. Oni ddiffinnir yn wahanol, mae'r holl dermau a ddefnyddir yn y polisi preifatrwydd hwn yn cael eu defnyddio yn yr un modd ag yn ein Telerau ac Amodau a geir yn https://www.aimerlab.com.

Cwcis

Ffeiliau gyda swm bach iawn o ddata yw cwcis a all gynnwys dynodwr unigryw. Mae cwcis yn cael eu hanfon gan wefan rydych chi'n ymweld â'ch porwr ac yn cael eu storio ar eich gyriant caled.

Rydym yn defnyddio ein cwcis i gasglu gwybodaeth. Fodd bynnag, gallwch osod eich porwr i wrthod unrhyw gwcis o'n gwefan neu roi gwybod i chi pan fydd cwci yn cael ei anfon. Ond, trwy wrthod derbyn ein cwcis, efallai na fyddwch yn gallu cyrchu rhai agweddau o'n gwasanaeth.

Darparwyr Gwasanaeth

O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn rhoi ein gwasanaeth ar gontract allanol i gwmnïau trydydd parti neu unigolion a all ddarparu'r gwasanaeth ar ein rhan, cyflawni rhywfaint o wasanaeth sy'n gysylltiedig â gwasanaeth neu ddarparu cymorth i ddadansoddi sut mae'r Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Efallai y bydd gan y trydydd partïon hyn felly fynediad at eich gwybodaeth bersonol y gallant ei defnyddio i gyflawni tasgau sy'n gysylltiedig â Gwasanaeth ar ein rhan. Fodd bynnag, mae'n ofynnol iddynt beidio â defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall.

diogelwch

Nid ydym yn gwneud sganio bregusrwydd a/neu sganio i safonau PCI. Nid ydym yn gwneud Sganio Malware. Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym mewn rhwydweithiau diogel a dim ond unigolion cyfyngedig sydd â mynediad arbennig i'r rhwydweithiau hyn ac sydd wedi tyngu llw i gadw'r wybodaeth yn gyfrinachol y gellir ei chyrchu.

Mae'r holl wybodaeth sensitif a ddarperir gennych fel gwybodaeth cerdyn credyd yn cael ei hamgryptio trwy dechnoleg Haen Soced Ddiogel (SSL). Rydym wedi buddsoddi mewn llawer o fesurau diogelwch i amddiffyn eich gwybodaeth pan fyddwch yn gosod archeb, yn cyflwyno, neu'n cyrchu'ch gwybodaeth i gynnal diogelwch eich gwybodaeth bersonol.

Mae'r holl drafodion ar ein gwefan yn cael eu cynnal trwy ddarparwr porth ac nid ydynt byth yn cael eu storio na'u prosesu ar ein gweinyddion.

Dolenni Trydydd Parti

Weithiau, ac yn ôl ein disgresiwn, efallai y byddwn yn cynnig gwasanaethau a chynhyrchion trydydd parti. Mae gan y darparwyr trydydd parti hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain nad ydynt yn rhwymol i ni.

Nid ydym, felly, yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am weithgareddau a chynnwys y gwefannau trydydd parti hyn. Serch hynny, rydym yn ceisio diogelu ein hygrededd ein hunain ac felly, rydym yn croesawu eich adborth ar y gwefannau hyn.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Mae’r datganiad polisi preifatrwydd hwn yn destun diweddariadau o bryd i’w gilydd. Fodd bynnag, byddwn yn hysbysu ein holl ddefnyddwyr am unrhyw newidiadau trwy bostio'r datganiad Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Rydym yn argymell adolygu'r Polisi Preifatrwydd yn aml ar gyfer unrhyw newidiadau. Bydd yr holl newidiadau a wneir ac a bostir ar y dudalen hon yn dod i rym ar unwaith.