Telerau Defnyddio

DARLLENWCH Y DATGANIAD HWN O ARFERION PREIFATRWYDD YN OFALUS CYN DEFNYDDIO EIN GWASANAETH

Mae aimerlab.com (“Ein”, “Ni” neu “Ni”) yn cynnwys tudalennau gwe sy’n cynnwys gwybodaeth a ddarparwyd gennym ni. Cynigir eich mynediad i'r Wefan i chi ar yr amod eich bod yn derbyn y Telerau Gwasanaeth hyn ynghyd â'n datganiad o arferion preifatrwydd, a ymgorfforir yma gan y cyfeiriad hwn ac a geir yn (“Telerau”). Os yw telerau’r cytundeb hwn yn cael eu hystyried yn gynnig, mae derbyniad wedi’i gyfyngu’n benodol i delerau o’r fath. Os nad ydych yn cytuno’n ddiamod i holl delerau ac amodau’r cytundeb hwn, nid oes gennych hawl i ddefnyddio’r Wefan/Cleient ac unrhyw wasanaethau cysylltiedig eraill.

1. MYNEDIAD I'R GWASANAETHAU

Sylwch ein bod yn cadw'r hawl, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, i newid y Telerau hyn unrhyw bryd ar rybudd. Gallwch adolygu'r fersiwn diweddaraf o'r Telerau ar unrhyw adeg. Mae'r Telerau wedi'u diweddaru yn eich rhwymo ar y dyddiad fersiwn a nodir yn y Telerau wedi'u diweddaru. Os nad ydych yn cytuno i'r Telerau wedi'u diweddaru, rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r gwasanaeth aimerlab.com. Bydd eich defnydd parhaus o'r gwasanaeth ar ôl y dyddiad dod i rym yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau wedi'u diweddaru.

2. NEWIDIADAU I'R SAFLE/CLEient

Gallwch ddefnyddio'r Wefan/Cleient os a phryd y mae ar gael. Nid ydym yn gwarantu argaeledd y Safle/Cleient nac unrhyw nodwedd benodol. Gall nodwedd benodol fod yn fersiwn cyn-rhyddhau ac efallai na fydd yn gweithio'n gywir neu yn y ffordd, efallai y bydd fersiwn derfynol yn gweithio. Efallai y byddwn yn newid y fersiwn derfynol yn sylweddol neu'n penderfynu peidio â'i rhyddhau. Rydym yn cadw'r hawl i newid, dileu, dileu, cyfyngu neu rwystro mynediad i, codi tâl am, neu roi'r gorau i ddarparu'r cyfan neu unrhyw ran o'r Wefan/Cleient ar unrhyw adeg heb rybudd.

3. CYNNWYS

aimerlab.com Rhaid defnyddio Safle/Cleient ac unrhyw wasanaethau cysylltiedig eraill at ddibenion preifat yn unig. Gwaherddir unrhyw ddefnydd masnachol o aimerlab.com yn llwyr a bydd yn cael ei ddilyn mewn llys barn. Unig bwrpas aimerlab.com yw creu copi o gynnwys ar-lein y gellir ei lawrlwytho at ddefnydd preifat y defnyddiwr (“defnydd teg”). Rhaid cytuno ar unrhyw ddefnydd pellach o'r cynnwys a drosglwyddir gan aimerlab.com, yn enwedig ond nid yn gyfan gwbl er mwyn gwneud y cynnwys yn hygyrch i'r cyhoedd neu ei ddefnyddio'n fasnachol, gyda deiliad hawliau'r cynnwys priodol a lawrlwythwyd. Y defnyddiwr sy'n llwyr gyfrifol am yr holl gamau sy'n ymwneud â'r data a drosglwyddir gan aimerlab.com. Nid yw aimerlab.com yn rhoi unrhyw hawliau i'r cynnwys, gan ei fod yn gweithredu fel darparwr gwasanaeth technegol yn unig.

Gall y Wefan / Cleient neu'r apiau yn y Wefan / Cleient gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti neu gleientiaid (“Gwefannau Cysylltiedig / Cleient”). Nid yw'r Gwefannau Cysylltiedig / Cleient o dan ein rheolaeth ac nid ydym yn gyfrifol am unrhyw Cysylltiedig Gwefan, gan gynnwys unrhyw gynnwys sydd wedi'i gynnwys mewn Gwefan Gysylltiedig neu unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau i Wefan Gysylltiedig. Rydym yn darparu dolenni i chi fel cyfleustra yn unig, ac nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu ein bod yn cymeradwyo'r wefan nac unrhyw gysylltiad â'i weithredwyr. Mae gan y defnyddiwr gyfrifoldeb llawn am wirio cyfreithlondeb ei ddefnydd o aimerlab.com. Dim ond gwasanaeth technegol y mae aimerlab.com yn ei ddarparu. Felly, nid yw aimerlab.com yn cymryd atebolrwydd tuag at y defnyddiwr nac unrhyw drydydd parti am y caniatâd i lawrlwytho cynnwys trwy aimerlab.com.

Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu i ni: (A) eich bod yn unigolyn (h.y., nid yn gorfforaeth) a'ch bod o oedran cyfreithiol i ffurfio contract rhwymol neu i gael caniatâd eich rhiant i wneud hynny, a'ch bod yn 13 oed neu'n hŷn. oed neu hŷn; (B) bod yr holl wybodaeth gofrestru a gyflwynwch yn gywir ac yn wir; A (C) byddwch yn cynnal cywirdeb gwybodaeth o'r fath. Rydych hefyd yn tystio bod gennych ganiatâd cyfreithiol i ddefnyddio a chael mynediad at y gwasanaethau ac yn cymryd cyfrifoldeb llawn am ddewis a defnyddio'r gwasanaethau a chael mynediad iddynt. Mae'r cytundeb hwn yn ddi-rym lle gwaherddir gan y gyfraith, a dirymir yr hawl i gael mynediad at y gwasanaethau mewn awdurdodaethau o'r fath.

4. ATGYNHYRCHIADAU

Rhaid i unrhyw atgynhyrchiadau awdurdodedig o unrhyw ran o'r wybodaeth a gynhwysir yma gynnwys hysbysiadau hawlfraint, nodau masnach, neu chwedlau perchnogol eraill o aimerlab, ar unrhyw gopi o'r deunyddiau a wneir gennych chi. Mae'r cyfreithiau lleol yn rheoli'r drwydded ar gyfer y Meddalwedd a defnydd y wefan hon.

5. ADBORTH

Unrhyw gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i sylwadau defnyddwyr, awgrymiadau, syniadau, neu wybodaeth arall gysylltiedig neu anghysylltiedig, a ddarperir gennych chi neu unrhyw barti arall ar ffurf e-bost neu gyflwyniadau eraill i ni (ac eithrio deunydd yr ydych yn ei bostio ar y Mae gwasanaeth yn unol â’r Telerau hyn) (gyda’i gilydd “Adborth”), yn anghyfrinachol ac rydych trwy hyn yn rhoi hawl anghyfyngedig, di-freindal, parhaol, di-alw’n ôl, ac is-drwyddedadwy i ni a’n his-gwmnïau a chysylltiadau i ddefnyddio eich Adborth a sylwadau at unrhyw ddiben heb iawndal na phriodoliad i chi.

6. INDEMNIFICATION

Byddwch yn amddiffyn, yn indemnio ac yn dal labordy aimraidd diniwed, ei is-gwmnïau, cwmnïau cysylltiedig, partneriaid, a hysbysebwyr trydydd parti a'u cyfarwyddwyr, swyddogion, asiantau, gweithwyr, trwyddedwyr a chyflenwyr rhag ac yn erbyn unrhyw gostau, iawndal, treuliau a rhwymedigaethau ( gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ffioedd atwrneiod rhesymol) sy'n deillio o'ch defnydd o'r Gwasanaeth neu'n gysylltiedig â'ch defnydd o'r Gwasanaeth, eich bod yn torri'r Telerau hyn neu unrhyw Bolisïau, neu eich bod yn torri unrhyw hawliau trydydd parti neu ddeddfwriaeth berthnasol.

7. YMWADIAD RHYFEDD

I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, darperir y Safle a'r Cynnwys “FEL Y MAE,” “GYDA POB FAWL,” a “FEL AR GAEL” ac mae'r holl risg o ddefnydd a pherfformiad yn parhau gyda chi. NID YW aimerlab.com, ei gyflenwyr, a thrwyddedwyr YN GWNEUD UNRHYW gynrychioliadau, gwarantau, neu amodau, datganedig, ymhlyg, neu statudol a thrwy hyn yn gwadu unrhyw warantau ymhlyg o fasnachadwyedd, ansawdd gwerthadwy, addasrwydd at ddiben penodol, teitl, Mwynhad tawel, neu di-dorri. Yn benodol, nid yw aimerlab.com, ei gyflenwyr, a thrwyddedwyr yn rhoi unrhyw warant y bydd y Safle neu'r Cynnwys: (A) yn bodloni'ch gofynion; (B) ar gael neu wedi'i ddarparu ar sail ddi-dor, amserol, diogel neu ddi-wall; (C) bydd unrhyw wybodaeth neu gynnwys a geir drwy'r SAFLE yn gywir, yn gyflawn neu'n ddibynadwy; neu (D) y bydd unrhyw ddiffygion neu wallau ynddynt yn cael eu cywiro. Mae'r holl Gynnwys y byddwch yn ei lawrlwytho neu'n ei gael trwy'r Wefan yn cael ei gyrchu ar eich menter eich hun, a chi yn unig fydd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod neu golled sy'n deillio o hynny. Efallai y bydd gennych hawliau ychwanegol o dan eich cyfreithiau lleol na all Y TELERAU HYN eu newid. Yn benodol, i'r graddau y mae deddfwriaeth leol yn awgrymu telerau statudol na ellir eu heithrio, mae'r telerau HYN yn cael eu hystyried wedi'u hymgorffori yn y ddogfen hon ond mae atebolrwydd aimerlab.com am dorri'r telerau goblygedig statudol HYN yn gyfyngedig yn unol â'r ddeddfwriaeth HYNNY ac i'r graddau a ganiateir o dan y ddeddfwriaeth honno. .

8. CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cwynion neu honiadau mewn perthynas â'r Gwasanaethau, gallwch gysylltu â ni ar e-bost atom [e-bost wedi'i warchod].