Rhesymau Pam Mae Angen Spoofer Lleoliad GPS arnoch chi

Llun a llun Car Gps am ddim
Yn y rhan fwyaf o achosion, mae lleoliad GPS yn cynnig nifer o fanteision i'r defnyddiwr. Gallwch ei ddefnyddio i olrhain eich cynnydd, dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas lleoedd anghyfarwydd, a hyd yn oed eich helpu i osgoi mynd ar goll. Fodd bynnag, mae yna adegau hefyd pan fydd cael sboofer lleoliad GPS wrth law yn gallu dod yn ddefnyddiol.

Boed am resymau diogelwch, personol neu fusnes, mae defnyddio sboofer lleoliad GPS yn cynnig llawer o fanteision amhosibl fel arall. Bydd yr erthygl hon yn esbonio pam mae angen ffugiwr lleoliad GPS arnoch a sut y gall eich helpu mewn sefyllfaoedd amrywiol.

1. I guddio eich lleoliad

gyda 31 o loerennau GPS mewn orbit ar hyn o bryd ledled y byd, mae technoleg GPS ym mhobman. Ond mae yna sefyllfaoedd pan nad ydych chi eisiau i neb wybod ble rydych chi. Dyna pam mae gennych sboofer GPS, iawn? 

Mae yna lawer o resymau pam y gallai pobl fod eisiau cuddio eu lleoliad rhag eraill. Dyma rai:

Gall apiau a gwasanaethau sy'n defnyddio data lleoliad fod yn annifyr pan na fyddant yn rhoi'r gorau i'n bygio â ffenestri naid neu hysbysebion ar gyfer bwytai a bariau cyfagos (neu beth bynnag). Felly os ydych chi'n ceisio osgoi'r math yna o beth, gall defnyddio sbŵfer helpu.
Bydd rhai apiau ond yn caniatáu i bobl eu defnyddio os ydyn nhw'n caniatáu mynediad i'w lleoliad presennol - ond mae angen i'r bobl hynny fod yn fwy dibynadwy i ni roi ein hunion gyfesurynnau iddyn nhw! Yn yr achos hwn, gall defnyddio'r offeryn ffugio cywir helpu i gadw'ch preifatrwydd yn gyfan tra'n caniatáu mynediad pan fo angen. Er enghraifft, gallwch chi newid eich lleoliad ar Hinge ac apiau dyddio eraill os oes angen.


2. I ffugio eich lleoliad i rywun

Gallwch ddefnyddio ap ffugio lleoliad GPS i ffugio'ch lleoliad i rywun. Mae hyn yn dda os ydych chi am eu twyllo i feddwl eich bod yn rhywle arall neu os ydyn nhw'n gwybod ble maen nhw'n meddwl ydych chi a byddai'r gwir yn difetha eu diwrnod. Gallwch hefyd ddefnyddio ap neu raglen newid lleoliad GPS ffug; mae i fyny i chi!

Mae rhai ffug eu lleoliad ar apps dyddio fel Grindr am wahanol resymau. Mae rhai yn ei wneud i gael mynediad at lawer o broffiliau o wahanol feysydd y maent am eu cyrchu. Mae eraill yn newid eu lleoliadau i wneud cysylltiadau newydd mewn mannau nad ydynt eto wedi ymweld â nhw, tra bod rhai yn gwneud hynny'n bennaf am resymau preifatrwydd.

3. Mewn argyfwng

Gallwch ddefnyddio ap GPS ffug i'ch helpu mewn argyfwng. Mae yna lawer o resymau pam y byddai rhywun eisiau gwneud hynny:

I guddio eu lleoliad rhag eraill (ee, os ydyn nhw'n teithio mewn ardal beryglus a ddim eisiau i neb wybod ble maen nhw)
I brofi ap mewn gwahanol leoliadau (e.e., os oes gennych chi ap sy'n dweud wrth bobl ble mae bwytai yn agos iddyn nhw)
Arbed arian ar gynlluniau data trwy ddefnyddio WiFi yn lle data cellog.


4. Profwch app mewn gwahanol leoliadau

Ydych chi erioed wedi dymuno y gallech chi brofi ap mewn gwahanol leoliadau? Gyda newidiwr lleoliad GPS, mae'n bosibl.

Sut mae datblygwyr yn profi eu apps? Defnyddio enghreifftiau o'r meddalwedd rheoli gwasanaeth TG gorau, er enghraifft, mae datblygwyr yn mynd i wahanol leoedd i weld sut mae'r app yn perfformio yno. Os yw'r ap rheoli gwasanaeth TG yn gweithio'n iawn mewn un lle ond nid un arall, mae angen trwsio cod neu ddyluniad eich cynnyrch. Rhaid i chi ei drwsio cyn ei ryddhau i gylchrediad cyhoeddus fel y gall pobl ddefnyddio'ch cynnyrch heb broblemau!

Y ffordd orau i ddatblygwyr fel ni yw defnyddio apiau lleoliad GPS ffug fel Fake GPS Go ar ffonau Android ac iPhones (iOS). Mae'r offer hyn yn ein galluogi i gael mynediad i unrhyw leoliad ledled y byd heb orfod gadael cartref!

5. defnyddio apps dim ond ar gael mewn gwledydd eraill

Bydd eich tîm marchnata yn teithio i wlad dramor am y tro cyntaf i ehangu eich gweithrediadau. Fodd bynnag, fe ddysgoch mai dim ond un platfform CRM sy'n gweithio yn y wlad honno yn bennaf oherwydd rhwystrau iaith. 

Rydych chi hefyd wedi cadarnhau bod offer CRM poblogaidd fel HubSpot, Salesforce, neu dewisiadau amgen i Insightly Ni fydd yn rhedeg yn y diriogaeth dramor honno. Beth wyt ti'n gwneud? Sut gallwch chi fonitro cynnydd eich tîm ar y daith fusnes hollbwysig honno?

Gallwch ddefnyddio app GPS ffug a all integreiddio â nodwedd olrhain GPS offeryn CRM. Bydd hyn yn gwneud iddo ymddangos fel pe bai aelodau eich tîm yn dal yn yr Unol Daleithiau, ond eu bod mewn gwirionedd yn teithio dramor. Gallwch ddefnyddio'r app hwn i fonitro eu lleoliadau a hefyd gael rhybuddion pan fyddant yn cyrraedd cyrchfannau penodol.

6. Arbed arian drwy wneud eich dyfais yn meddwl ei fod yn rhywle arall.

Gallwch hefyd arbed arian trwy wneud i'ch dyfais feddwl ei fod yn rhywle arall. 

Nid ydych chi eisiau talu costau crwydro wrth deithio dramor, felly rydych chi'n defnyddio ap ffugio GPS i dwyllo'r rhwydwaith i feddwl bod eich ffôn mewn gwlad arall. Fel hyn, ni fyddant yn codi ffioedd data rhyngwladol na thaliadau ychwanegol eraill sy'n gysylltiedig â defnyddio gwasanaethau tra allan o'r wlad.

Rheswm arall pam mae pobl yn defnyddio sboofers yw bod gan rai gwledydd fannau problemus WiFi am ddim y mae angen eu cofrestru cyn cael mynediad atynt. Fodd bynnag, mae'r rhwydweithiau hyn yn aml yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr nodi eu cyfeiriadau e-bost a'u rhifau ffôn. Mae hyn yn golygu naill ai cael cerdyn SIM gweithredol neu fod wedi talu am un ymlaen llaw (ac yna ei ganslo ar ôl cofrestru). 

Gall defnyddwyr osgoi mewnbynnu'r wybodaeth hon yn gyfan gwbl trwy ddefnyddio ap spoofer i newid lleoliad ar iPhone neu iPad a dal i fwynhau mynediad am ddim i'r rhyngrwyd!

7. Gweld pa wefannau sydd ar gael yn eich taith dramor

Rydych chi'n teithio dramor ac eisiau gweld pa wefannau sydd ar gael i ble rydych chi'n mynd. Gallwch ddefnyddio rhai o'r apiau GPS ffug gorau fel Fake GPS Location Spoofer i weld pa wefannau sydd ar gael mewn gwledydd eraill.

Os oes un peth rydyn ni wedi'i ddysgu o'n teithiau, dim ond weithiau mae Google yn gywir gyda'u gwasanaethau mapio, yn enwedig o ran pethau fel bwytai a chaffis. Felly os cewch eich hun mewn dinas anghyfarwydd heb fawr o amser ar eich dwylo, bydd y tric hwn yn achub y dydd!

8. Sicrhewch fod lleoliad eich ffôn yn aros yn gudd rhag apps neu wasanaethau

Efallai eich bod yn meddwl bod rhannu eich lleoliad ag apiau a gwasanaethau eraill yn hwyl, ond mae yna rai rhesymau rhagorol pam na ddylech chi wneud hynny. Dyma rai rhesymau pam mae angen i chi guddio'ch lleoliad rhag apiau a gwasanaethau:

Gall datblygwyr apiau ddefnyddio'r wybodaeth a gânt o signal GPS dyfais i wella eu meddalwedd. Gall hyn gynnwys sicrhau bod mapiau'n gywir a bod llwybrau'n cael eu cyfrifo'n gyflym, ymhlith pethau eraill. Fodd bynnag, mae llawer o ddatblygwyr wedi'u cyhuddo o ddefnyddio'r data hwn at ddibenion ysgeler fel olrhain cwsmeriaid neu anfon hysbysebion yn seiliedig ar ble maent yn mynd (ee, "Hey Tom! Oeddech chi'n gwybod bod Starbucks rownd y gornel?").
Os oes gan rywun arall fynediad i'ch data GPS heb ganiatâd (h.y., os yw rhywun arall yn gwybod ble mae fy ffôn), yna gallai'r person hwnnw ei ddefnyddio yn fy erbyn trwy fy stelcian neu hyd yn oed ymosod arnaf yn gorfforol pan fyddaf ar fy mhen fy hun rhywle ymhell o gartref .


9. Tecawe: Mae yna resymau cyfreithlon pam y dylech chi newid eich lleoliad GPS.

Mae'r erthygl hon wedi rhoi mewnwelediad i pam y gallai fod angen sboofer GPS arnoch. Gellir ei ddefnyddio at lawer o wahanol ddibenion a bydd yn eich helpu yn eich bywyd bob dydd. Gallwch ei ddefnyddio i gadw golwg ar blant pan fyddant allan yn hwyr yn y nos neu hyd yn oed ffugio'ch lleoliad fel bod rhywun yn meddwl eu bod yn gwybod ble rydych chi!